На вниманието на родителите на деца, които ще кандидатстват в първи клас и подготвителна група:

График на дейностите

Система за централизирано електронно класиранеистема за централизирано електронно класиране

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ПЛАН – ПРИЕМ

2021/2022 г.

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед №657/18.03.2020г. на директора на 39 СУ, съгласувано с финансиращия орган, РУО и Обществения съвет на училището е утвърден училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:

1. Подготвителна група

• 1 група за 6 годишни деца с полудневен режим на обучение, като при по-малък брой кандидати се допълва с 5-годишни деца -23 деца

2. Първи клас

• 5 паралелки с целодневен режим на обучение от тях: 3 паралелки с разширена подготовка по английски език и български език и литература, 2 паралелки с разширена подготовка по български език и литература и изобразително изкуство – по 24 ученици във всяка паралелка

3. Пети клас

• 5 паралелки, полудневен режим на обучение с разширена подготовка по втори чужд език и математика или изобразително изкуство. Вторият чужд език е руски език или испански език.

4. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове

• първи клас

• втори клас

• трети клас

• четвърти клас

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2021 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформа на Столична община, която ще бъде отворена на 29 .03.2021г.